R.K. PAROCHIE ST. JORIS  HISTORIE
 


 

Donckselaan 10B

2983 LC Ridderkerk

Tel: 06-49590718

ING-rekening:

NL30INGB0000534920

E-mail:

 

Secretariaat

maandag,

woensdag en vrijdag: 

09.30 - 11.30 uur.

 

 Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

volg instructies antwoordapparaat

Ontstaan van Ridderkerk

De naam Ridderkerk (Riederkercke) komt voor het eerst voor in een bericht van Hertog Hendrik IV van Brabant, waar sprake is van Riede, gelegen aan de Merwede. De Merwede heet nu de Maas. Waarschijnlijk is het gebied in de 12e eeuw voor het eerst bedijkt. In 1277 droeg Diederik van Alkemade het land, met de kerk (toegewijd aan St. Joris) in leen, op aan Graaf Floris V, wiens opvolgers meermalen een pastoor aanstelden (patronaatsrecht) in het ambacht Riede in de Riederwaard.

 

In de 14e eeuw had deze waard veel te lijden van overstromingen en tussen 1373 en 1375 moest de schaarse bevolking zich terugtrekken op de zuidelijke waterkeringen daar de Riederwaard onder water kwam te staan.

In 1404 kwam het herstel van de Molendijk gereed en was de Oud-Reijerwaard herwonnen. Een dijkdoorbraak tijdens de Sint-Elisabethsvloed (1421) werd direct hersteld.

19 december 1427 werd Ridderkerk een ambachtsheerlijkheid en de eerste ambachtsheer is Ridder Roeland van Uitkerke, heer van Uitkerke en Gouverneur van Holland. Hij kreeg deze titel van Filips de Goede. Zijn vrouw, Margriete van Comene, wordt in 1441 ambachtsvrouw van Ridderkerk en in datzelfde jaar wordt de polder Nieuw Reijerwaard herdijkt.

In 1446 regelt Margriete het bestuur en de rechtspraak in haar ambacht. Dit handvest vormde tot in de achttiende eeuw de basis voor het bestuur en de rechtspraak in Ridderkerk. Daarom wordt 1446 beschouwd als het ontstaansjaar van Ridderkerk.

 

detail van een kaart uit1584

In 1446 regelt Margriete het bestuur en de rechtspraak in haar ambacht. Dit handvest vormde tot in de achttiende eeuw de basis voor het bestuur en de rechtspraak in Ridderkerk. Daarom wordt 1446 beschouwd als het ontstaansjaar van Ridderkerk.

 

 

 

St. Joris

Joris of Georgius (letterlijk: bewerker van het land of de aarde) was een christen geworden hoge legeraanvoerder (tribuun) uit de Romeinse tijd.
In de Middeleeuwen was hij een erg populaire heilige en van hem werd de legende verteld, dat hij een onschuldige prinses uit de klauwen van een draak had weten te redden.

Ook in Willem Wever is er aandacht besteed aan St. Joris.

Einde van de oude St. Joriskerk
Op 2 februari 1373 was er een grote dijkdoorbraak bij Bolnes en Barendrecht. Op 18 november 1421 vaagde de beruchte St. Elisabethsvloed alles, ook de kerk, in het dorpje Riede weg.
In 1448 is de kerk van Sint Joris herbouwd, de huidige Singelkerk. In 1572 werd door Lumey van der Marck met zijn watergeuzen, na de inname van Den Briel, ook de kerk van Ridderkerk 'gezuiverd'. De pastoor, Willem Wouterszoon, werd het door het polderbestuur, bestaande uit notabelen van Dordrecht, onmogelijk gemaakt de kerk te betreden. De Joriskerk werd in 1574 ter beschikking gesteld van de hervormde eredienst.

Tot in 1632 waren nog meerdere gezinnen katholiek en hielden in het geheim hun godsdienstoefeningen. In 1840 was hun getal gedaald tot 25.

 

 

Een nieuw begin

In de negentiende en de twintigste eeuw werd de haven van Rotterdam uitgebreid en de industrialisatie trok veel mensen aan, veelal afkomstig uit West Brabant. Zij vestigden zich in Rotterdam Zuid. Daar werden katholieke parochies gesticht, waaronder ook de katholieken van Ridderkerk vielen.

Ook in Slikkerveer en Bolnes vestigden zich scheepswerven en aanverwante bedrijven. Voor de parochianen en de vaak katholieke schippers werd op 1 november 1896, na veel tegenwerking, een houten kerkje in gebruik genomen.

In 1923 werd in Rotterdam Zuid een nieuwe parochie opgericht, de H. Kruisvinding aan de Beukendaal. De Kruisheren verzorgden ook de pastorale bediening in Bolnes en Ridderkerk.
Op 3 oktober 1930 werd de Theresiakapel aan de Donckselaan ingewijd.

Van een agrarische gemeente (vlas- en groenteteelt) werd Ridderkerk een overwegend industriėle gemeente. Vooral na de tweede wereldoorlog begon het aantal katholieken zich sterk uit te breiden.

 

 

De nieuwe St. Joriskerk

In 21 februari 1960 werd daarom in Ridderkerk een zelfstandige parochie opgericht: de Sint Jorisparochie.

 

Op 23 april 1960 (het feest van Sint Joris) werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe kerk aan de Hovystraat.

 

Op 17 december 1960 werd deze kerk ingewijd.

 

 

 

 

We richten de blik hier op het verleden omdat wat er in de historie is gebeurd vaak bepalend is voor de toekomst:

 

Ontstaan Ridderkerk

St. Joris

Einde oude St. Joriskerk

Een nieuw begin

De nieuwe St. Joriskerk

maakt deel uit van